KLİNİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET DERNEĞİ

KLİNİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Bölüm I

Derneğin Adı:
Madde 1. Derneğin adı; “KLİNİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET DERNEĞİ “dir.

Merkezi:
Madde 2. Derneğin merkezi “İSTANBUL” dadır.

Derneğin Amacı
Madde 3. Derneğin amaçları; üyelerinin endokrinoloji ve diyabet alanlarında araştırma, eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlamak ve endokrinoloji ve diyabet eğitiminde, hasta bakımında teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Derneğin Çalışma Alanı:
Madde 4. Dernek çalışmalarında kamuya dönük faaliyetler ve kamu yararı önde gelir. Dernek amaçları doğrultusunda çalışırken tüm resmi ve özel kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle, gönüllü kuruluşlarla iş birliği yapar, onlardan yardım alır, onlara yardım eder. Gerekli izni almak şartı ile yurtdışı kuruluşlarla da iş birliği yapar.

Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda ve şekilde çalışmalar yapar.

a. Endokrinoloji, metabolizma ve diyabet alanında üye ve toplum eğitiminde belli standartları sağlamak için ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmak,
b. Endokrinoloji, metabolizma ve diyabet alanında tanı ve tedavideki yenilik ve gelişmeleri yakından izleyerek üyeleri ve toplumu bilgilendirmek,
c. Toplum kalkınmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak, bu çalışmalar sırasında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
d. Üyelerine veya endokrinoloji, metabolizma ve diyabet alanında çalışan kişilere çeşitli araştırmalar için katkıda bulunmak, yurt içi ve yurt dışı burslar sağlamak,
e. Üyelerine veya endokrinoloji, metabolizma ve diyabet alanında çalışan kişilere yurtiçi veya yurtdışı konu ile ilgili toplantılara katılabilmeleri için destek sağlamak,
f. Üyelerine, hizmet verdiği kişilere ve endokrinoloji, metabolizma ve diyabet alanında çalışmada bulunanlara amaçları doğrultusunda eğitim vermek ve bu nedenle kongre, seminer, sempozyum, konferans, panel düzenlemek ve yayınlar yapmak,     

g. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görüldüğü takdirde vakıf kurmak.

h. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek

Derneğin Çalışma Hacmi:
Madde 5. Dernek amaçlarını geliştirmek için;

a. Şubeler, tesisler, işletmeler kurabilir.
b. Her türlü ayni, nakdi bağışlar ve gönüllü hizmetler kabul edebilir.
c. Her türlü hukuki sözleşmeler ve tasarruflar yapabilir.
d. Gerekli izni almak şartı ile, aynı amaç ile çalışan milletlerarası kuruluşlarla iş birliği yapabilir, onlarla yardımlaşabilir ve onlara üye olabilir.

Derneğin Kurucuları:

 1. Prof. Dr. Mustafa Araz

 2. Prof. Dr. Zeynel Beyhan

 3. Prof. Dr. Derun Taner Ertuğrul

 4. Doç. Dr. Hakan Korkmaz

 5. Uz. Dr. Aliye Pelin Tütüncüoğlu

 6. Doç. Dr. Şakir Özgür Keşkek

Bölüm II:

Derneğin Üyeleri:
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

A) Asil üye, B) Fahri üye, C) Onursal üye

Madde 6.

A) Asil Üyeler: Fiil ehliyetine sahip bulunan tıp fakültesi mezunları ve ayrıca mesleki ve bilimsel çalışmaları ve yayınları ile endokrinoloji, metabolizma ve diyabet alanında çalışmış, alanında uzman hekimler tarafından referans verebilen, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

 1) Seçimi: İki temel üyenin aday hakkında madde (6- A) fıkrasında belirtilen nitelikleri bildirilen yazılı teklif, Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde kabul edilir.

 2) Yükümlülüğü: Asil üye seçilen aday, yıllık aidatlarını ödemek, otobiyografi ve oto-biyografisini vermek, bir adet üyelik başvuru formunu doldurarak, 3 adet 4.5×6 fotoğrafını Yönetim Kuruluna vermek göndermek ve üyelik giriş aidatlarını ödemekle yükümlüdür. Bunlar tamamlanınca kendisine üyelik belgesi verilir.

 3) Üyelik ve genel kurula katılma hakkının kullanılabilmesi için seçim devresi aidatının ödenmiş olması gerekir. Geçmiş yılın aidatı ödenmeden yeni yılın aidatları yeni yıl aidatı ödenmez.

B) Fahri Üyeler: Asil üyelerden aktif çalışma dışı kalmış üstün değerler veya dünya çapında ün yapmış Türk ve yabancı uyruklu kimselerden, amacımızla ilgili nitelikleri taşıyanlar, Yönetim Kurulunun teklif veya 1/5 üyenin yazılı isteği üzerine genel kurul çoğunluk kararı ile fahri üye kabul edilebilir.

C) Onursal Üyeler: Temel üyeler arasında müstesna kıymetlere, veya üstün değeri ile üye olmadıkları halde, dünya çapında ün yapmış Türk ve yabancı uyruklu, amacımız alanındaki bilim adamlarından, yönetim kurulunca veya 5/1 üye sayısı tutan imzalı teklifle önere edilmeye layık görülüp, genel kurula teklif edilen ve çoğunluk kararı ile onaylanan üyeler olup, tüzüğümüzdeki yükümlülüğü fahri üyeler gibidir.

Madde 7. Derneğin merkez ve şubelerine üye olabilmek için;

a. Fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyen. 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni kanunda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir,
b. Yönetim kurulunca hazırlanan giriş formunu doldurmak gerekir.

Madde 8. Üyelik başvurusu en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Reddedilen başvurular için gerekçe göstermek zorunluluğu yoktur.

Madde 9. Üyelikten ayrılmak isteyenler, bu isteklerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılırlar.

Madde 10. Dernek üyeliği aşağıdaki durumlarda yönetim kurulu kararı ile sona erer:

 1. Ölüm,

 2. Dernek üyesi iken, medeni hakları kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybetmek,

 3. Dernek tüzüğüne aykırı hareket etmek,

 4. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 5. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

 6. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı İle üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 11. Aidatını ve borcunu ödemeyen üyeler yönetim kurulunca yazılı olarak uyarılır ve kendilerine ödemede bulunmaları için 30 gün süre verilir. Geçerli bir mazerete dayanmaksızın borcunu bu süre içinde de ödemeyenlerin üyelikleri ilgili yönetim kurulunca silinir ve durum kendilerine taahhütlü bir yazı ile bildirilir.

Kaydı silinen üye kararın kendisine tebliğinden itibaren genel kurula itirazda bulunabilir. Genel kurulun bu konudaki kararı kesin karardır.

Madde 12. Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, şeref ve haysiyet kırıcı davranışlarda bulunanlar, derneğe ait yer ve kuruluşlarda dedikodu yapanlar, üyeler arasında geçimsizliğe neden olanlar, siyasi ve ideolojik münakaşa veya propaganda yapanlar disiplin kurulunun önerisi üzerine yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Madde 13. Üyeler eşit haklara sahiptirler. Üyeler arasında ırk, dil, din ve siyasi kanaat farkı gözetilemez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Her üyenin ilgili olduğu genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanabilirler, diğer üyelerin aracılığı ile oy kullanmazlar.

Bölüm III:

Derneğin Organları:
Madde 14. Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel kurul,

 2. Yönetim kurulu,

 3. Denetleme kurulu,

Genel kurul

Kuruluşu:
Madde 15. Genel kurul asli üyeler ile şubelerce kendi üyeleri arasından seçilen kanunun belirttiği sayıda temsilciden oluşur.

Görevleri:
Madde 16. Genel kurul aşağıdaki hususları görüşüp, karara bağlar:

 1. Dernek organlarının seçilmesi.

 2. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu kararlarının görüşülüp, karara bağlanması.

 3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe taslağının onaylanması,

 4. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya satılması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 5. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

 6. Yıllık üyelik aidatlarının belirlenmesi,

 7. Dernek şubelerinin açılmasına karar vermek,

 8. Derneğin feshedilmesi,

 9. Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

 10. Vakıf Kurmak

Madde 17. Genel kurul 3  yılda bir kez Ekim ayı içinde olağan olarak toplanır. Toplantıya çağrı yönetim kurulunca yapılır. Denetleme kurulunun veya yönetim kurulunun göstereceği lüzum veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurulun 30 gün içerisinde toplantıya çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu bu görevi yerine getirmezse, disiplin kurulu veya toplantıyı isteyenlerden biri mahallin Sulh Hukuk Hakimliğine başvurabilir.

Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi üyelere yönetim kurulunca en az on beş gün önceden duyurulur. Toplantı duyurusunun ne şekilde yapılacağı yönetim kurulunca belirlenir. Bu duyuruda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantının ne zaman yapılacağı da belirtilir. Bu iki toplantı tarihi arasında en az bir hafta olmalıdır.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında bir nedenle ileriye bırakılırsa, bu durum sebepleri de belirtilerek ikinci bir duyuru ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. İkinci toplantı ilk toplantı esasına göre yürütülür.

Madde 18. Genel kurul toplantısının yeri ve zamanı dernek yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:
Madde 19. Salt çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Ancak derneğin feshi tüzüğün değiştirilmesi için birinci toplantıda en az 2/3 çoğunluk aranır. Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda kararlar katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı ve Görüşme usulleri:
Madde 20. Toplanma çoğunluğu sağlanınca durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Önce toplantıyı yönetmesi için bir başkan, daha sonra bir başkan vekili ve iki kâtip üye seçilir. Genel kurulu, genel kurul başkanı, onun geçici olarak yokluğunda başkan vekili yönetir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan vekili ile imzalarlar. Bu tutanak ve ekleri toplantı gündemindeki konular görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Oylama şekilleri genel kurulun kararına bağlıdır.

Yönetim Kurulu:

Kuruluşu:
Madde 21. Yönetim kurulu 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilen, en az  4(dört)’ünün Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı olduğu toplam 7 üyeden oluşur. Dernek başkanının Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı olması zorunludur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısına göre göreve çağrılmaları zorunludur.

Görevleri:

Madde 22. Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c. Dernek çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

d. Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.

e. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı hakları tesis ettirmek,

f. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

g. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak,

h. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

ı. Derneklerle ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutmak,

i. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,

j .Dernek temsilciliklerinin açılmasına karar vermek,

k. Kanun ve tüzükte belirtilen yetkileri kullanmak,

l. Şube kurucularına yetki vermek,

Görev bölümü:
Madde 23. Yönetim kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir muhasip üye seçer ve bunların görev ve yetkilerini şayet yönetmelikte belirtilmemişse tespit eder.

Toplantıları Başlatmak ve Karar Yeter Sayısı, Gündemi, Görüşme Usulü:
Madde 24. Yönetim kurulu en az yılda bir kez toplanır. Toplantının yeri ve zamanı dernek  başkanı tarafından belirlenir.
Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kararlar bir deftere yazılarak, toplantıya katılan bütün üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar muhalefet nedenlerini yazarlar. İzinsiz ve özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayanların üyeliği yönetim kurulu kararı ile düşer. Yönetim kurulunda, yedek üyelerin göreve çağrılmalarına rağmen salt çoğunluk sağlanamazsa genel kurul en geç bir ay içinde denetleme kurulu veya geriye kalan üyeler tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

Denetleme Kurulu:
Madde 25. Denetleme kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen 3 üyeden oluşur. Ayrıca 3 de yedek üye seçilir. Denetleme kurulunun görev süresi dört yıldır. Herhangi bir sebeple boşalan üyelik için sıradaki yedek üye göreve davet edilir ve durum yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir.

Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer.
Denetleme kurulu en az yılda bir toplanır. Denetleme kurulunda, yönetim kurulunda uygulanan usuller uygulanır.

Görevleri:
Madde 26. Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:

a. Defterler ve belgeler üzerinde en az yılda bir inceleme yapmak ve hazırlayacağı raporu genel kurula sunmak.

b. Yıllık bütçe taslakları hakkındaki görüşlerini genel kurula bildirmek.

c. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Danışma Kurulu

Madde 27. Yönetim kurulu tarafından, derneğin amaç ve faaliyet alanında bilgi, deneyim ve yetenekleri bulunan kişiler arasından atanacak üyelerden oluşan danışma kurulu oluşturulabilir. Kurul üyelerinin çalışma süresi yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yeniden atanmak mümkündür. Süresi dolmadan boşalan üyeliğe yönetim kurulunca atama yapılır.

Görevleri:
Madde 28. Danışma kurulunu görevleri şunlardır:

Genel kurul ve yönetim kurulunca tespit edilen konularda inceleme yapıp, rapor hazırlamak.
Derneğin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak.
Amaç doğrultusunda yayın yapmak

Dernek Müdürlüğü:
Madde 29. Dernek işleri gerektirdiği taktirde yönetim kararı ile dernek işlerinin yürütülmesi için bir müdürle, yeteri kadar personel görevlendirilebilir. Bu görevlerin gönüllü hizmetle karşılanması esastır. Ancak gerekirse bu görevler ücretli memurlarca da yürütülebilir.

Bölüm IV:

Şubeler:

Madde 30. Şubelerin  Kuruluşu: Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülkü amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul,  şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl, beş yedek, denetim kurulu ise 3 asıl, üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile tüzükte yer alan derneklerle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Madde 31.  Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:  Şubelerde genel kurul olağan toplantıları, genel merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapılır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubelere kayıtlı tüm üyeler genel merkez genel kuruluna katılırlar.

Madde 32. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 33. Dernek organlarında ve çalışmalarında uygulanan usuller şubeler için de geçerlidir.

Bölüm V:

Muhasebe İşleri:

Madde 34. Derneğin muhasebe işleri muhasip üye ve yönetim kurulunca belirlenen dernek muhasebecisi tarafından yürütülür. Defterler ve belgeler usulüne uygun olarak ve her an denetime hazır bir biçimde düzenlenir.

Harcama Usulleri:
Madde 35. Yönetim kurulunca karar altına alınan veya iş birliği yapılması gereken harcamalar yönetim kurulunca belirlenen muhasip üye tarafından yapılır. Günlük harcamalar için yönetim kurulunca belirlenen bir veya birkaç mutemede avans verilebilir. Bu mutemet almış olduğu avanslardan yapmış olduğu harcamalara ait belgeleri muhasibe teslim ederek mahsup yaptırmak zorundadır. Mutemetlere verilecek avansın miktarı ve mahsup süresi yönetim kurulunca belirlenir.

Bölüm VI:

Derneğin ve şubelerinin gelirleri:
Madde 36. Derneğin gelirleri şunlardır:

Üyeliğe ilk girişte alınacak aidat ile yıllık aidat,
Çeşitli hizmetler karşılığında sağlanan gelirler,
Mal varlıklarından elde edilen gelirler,
Bağışlar ve yardımlar,
Derneğin merkez ve şubelerinin diğer gelirleri.

Aidatlar:
Madde 37. Yıllık aidat üye başına 10 TL. dir ve bu aidat aylara bölünerek alınabilir. Giriş aidatı olarak 50 TL alınır. Giriş aidatını bir ay içinde ödemeyen üyelerin üyeliğe kaydı hükümsüz sayılır. Giriş ve yıllık aidatlar genel kurul tarafından gerekirse yeniden düzenlenir.

Bölüm VII:

Çeşitli Hükümler:
Madde 38. Dernek yönetim kurulu ilgili kanun ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak her türlü konuda yönetmelikler yapmaya yetkilidir.

Madde 39. Dernek yönetim kurulu uygun görmediği bağışları kabul etmeyebilir.

Madde 40. Derneğin varlığı ve gelirleri ile derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi imkansız hale geldiğinde, genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile dernek feshedilebilir. Dernek sona erince veya mahkemece kapatılmasına karar verilirse yönetim kurulu fesih kurulu olarak görev alır. Fesih sonunda derneğin mal varlığı aynı amaçla çalışan bir dernek veya vakfa fesih kurulu kararı ile devredilir.

Madde 41. Derneğin basınla olan ilişkilerini yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği kişiler düzenler.

Madde 42. Herhangi bir sebeple göreve çağrılan yedek üyeler, ayrılan asil üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

Madde 43. Borçlanma Usulleri:

Derneğin yönetim kurulu borçlanmak için Genel Kurulu toplantıya çağırır. Borçlanma önerisinin şeklini ve miktarını genel kurulun onayına sunar. Borçlanma önerisinin  genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile onaylanması zorunludur. Bu onay sonrası genel kurul tarafından yönetim kuruluna belirtilen borçlanmayı yapmak için yetki verilir.

Madde 44. Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılır. Genel kurul ve yönetim kurulunca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Geçici Madde1– ilk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernek ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı SoyadıGörev Ünvanı
Prof. Dr. Mustafa ArazBaşkan
Prof. Dr. Habib BilenBaşkan Vekili
Prof. Dr. Zeynel BeyhanSayman
Doç. Dr. Hakan KorkmazGenel Sekreter
Prof. Dr. Derun Taner ErtuğrulÜye
Doç. Dr. Şakir Özgür KeşkekÜye
Uzm. Dr. Aliye Pelin TütüncüoğluÜye

Bu tüzük 44 (Kırkdört) maddeden ibarettir.